பணம் ஒரு பொருட்டே அல்ல என உங்களுக்கு தோன்றிய தருணம் எது?

பணம் ஒரு பொருட்டே அல்ல என உங்களுக்கு தோன்றிய தருணம் எது?

எனக்கு பணத்தின் மீது எந்த ஈர்ப்பும் இல்லை.ஒருத்தருக்கு பணம் மூணு விதத்துல கிடைக்கும்...