70 ஆண்டுகளாக இரும்பு நுரையீரலுடன் வாழும் அதிசய மனிதர்!

1 month ago 7
Iron Lungs | பின்னர் இந்த இரும்பு நுரையீரலோடு வெளியே செல்ல முடியாது என்பதால் ‘frog breathing’ என்ற முறையை அவர் கையாண்டார்.
Read Entire Article