2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மூழ்கிய கப்பல்.. ஆய்வாளருக்கு ஆச்சரியம் கொடுத்த குடுவை!

1 month ago 9
shipwreck | கடலியல் ஆராய்ச்சியார்கள் ஆய்வில் ஈடுபட்டிருக்கும் போது, இந்த கப்பலின் உடைந்த பாகங்களை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள்.
Read Entire Article