வரலாற்றிலேயே மிகவும் அதிகமான வெப்ப நிலை பதிவானது இந்த ஜூலை மாதத்தில் தான்..வெளியான அதிர்ச்சி தகவல்

1 month ago 21
மனித வரலாற்றிலேயே 2023 ஆம் ஆண்டின் ஜூலை மாதத்தில் தான் மிகவும் அதிகப்படியான சராசரி வெப்பநிலை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
Read Entire Article