பெருங்கடல் மறையும்.. புது கண்டம் உருவாகும்.. ஷாக் கொடுத்த ஆய்வாளர்கள்!

1 month ago 8
New Continent | ஆனால் சில விஞ்ஞானிகள் இந்த கண்ட நகர்வின் போது அட்லாண்டிக் மற்றும் பசிபிக் பெருங்கடல்கள் மறைந்து போகும் என்று தெரிவிக்கின்றனர்.
Read Entire Article