சர்வதேச பயணங்கள் இல்லை... சீனாவுக்கு உள்ளேயே முடங்கிய ஜி ஜின்பிங்… என்ன காரணம்?

1 month ago 11
ஒவ்வொரு ஆண்டும் சராசரியாக ஆண்டுக்கு 14 வெளிநாட்டுப் பயணங்கள் மேற்கொள்வார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங். ஆனால் இந்த ஆண்டு 8 மாதங்கள் முடிந்துள்ள நிலையில் சீனாவிற்கு வெளியே 2 நாட்கள் மட்டுமே தங்கியிருந்தார் ஜின்பிங்….
Read Entire Article