ஒரு நாளுக்கு மட்டும் கணவன் - மனைவி.. சீனாவில் அதிகரிக்கும் 'ஒரு நாள் திருமணம்'.. ஏன் தெரியுமா?

1 month ago 10
One Day Marriage | முன்பு இங்கு உயிருடன் இருக்கும் நபர்கள் உயிரிழந்தோரைக் கூட இந்த சம்பிரதாயத்திற்காகத் திருமணம் செய்து கொள்வார்களாம்.
Read Entire Article